If you can’t fly, then run
if you can’t run, then walk
if you can’t walk, then crawl
but whatever you do, you have to keep moving forward

~Martin Luther King Jr

Martin Luther King Jr
Martin Luther King Jr

Kalau kamu tak bisa terbang, maka berlarilah
kalau tak bisa berlari, maka berjalanlah
kalau tak bisa berjalan, maka merangkaklah
tapi apapun yang kamu lakukan kamu tetap harus bergerak maju
Semangaat!

Advertisements